matlab

 

 

 

 

 

 

 

MATLAB Ürün Ailesi Yenilikleri

MATLAB®:  Karışık çizelgesel, sıralanmış ve sıralanmamış kategorik veriler için veri çeşitleri eklenmiştir.

MATLAB Compiler™: Versiyon uyumlu ve platform uyumlu MATLAB Compiler Runtime’ ı otomatik olarak indirme seçeneği bulunmaktadır.

Statistics Toolbox™: Doğrusal karışık etkili regresyon modelleri bulunmaktadır.

Database Toolbox™: Yerel ODBC sürücüleri aracılığıyla ODBC bağlantılarına hızlı erişim imkanı sağlanmıştır.

Instrument Control Toolbox™: SPI prokolü kullanarak entegre devrelere bağlantı imkanı sağlanmıştır.


Financial Toolbox™
: Ortalama Mutlak Sapma (Mean-Absolute Deviation (MAD)) portfolyo optimizasyonu eklenmiştir.


Trading Toolbox™
: İstemci API ‘si entegreli CQG ve etkileşimli Brokers TWS API desteği sağlanmıştır.

Image Processing Toolbox™: 22 ek fonksiyon (bwmorph, edge, imresize, medfilt2) için GPU hızlandırması sağlanmıştır.

Mapping Toolbox™: OpenStreetMap ve diğer kaynaklardan dinamik tabanlı haritalar ile web harita görüntülemesi yapılabilmektedir.

Simulink Ürün Ailesi Yenilikleri:

Simulink®: Saydam altsistem önizlemesi, otomatik hat yolu belirme ve komut atlama bloğu bulunmaktadır.

Simulink: MATLAB Sistem Nesnelerini, Simulink modellerinin içine katabileceğiniz yeni bir blok eklenmiştir.

Simulink: Mac OS X, Arduino Ethernet Shield ve Arduino Nano donanımları için destek getirilmiştir.

Simulink: Tek duyarlıklı tasarımlar (single-precision design) için yerel modelleme sağlanmıştır.

Simscape™: Termal akışkanlı sistemler için blok kütüphanesi eklenmiştir.

SimPowerSystems™: SimScape kabiliyetlerinden de faydalanabilen, 3. Nesil Teknoloji’ye (Third Generation Technology) sahip blok kütüphanesi eklenmiştir.

Simulink Verification and Validation™: MATLAB kodlarının birleştirilmesi ve izlenebilirliği sağlanmıştır.

Polyspace Ürün Ailesi Yenilikleri

Polyspace Bug Finder™: Statik analiz aracılığıyla yazılım hatalarının tanımlanması sağlanmıştır.

Polyspace Code Prover™: Yazılım içerisinde bulunan runtime hataları ortadan kaldırmak için yeni bir ürün eklenmiştir.

MATLAB & Simulink’ te Tasarım için Sistem Araç Kutuları

Phased Array System Toolbox™: MATLAB Coder ile C/C++ kod oluşturma desteği sağlanmıştır.

Computer Vision System Toolbox™: Kamera kalibrasyon fonksiyonları ve uygulamaları eklenmiştir.

Kod Geliştirme ve Gerçekleme

HDL Coder™ ve Embedded Coder®: Xilinx Zynq ve Zedboard donanımları için entegre C ve HDL kodu oluşturma  ve işakışı desteği sağlanmıştır.

Embedded Coder®: Simulink ve DSP System Toolbox’dan, ARM Cortex-M donanımı için optimize edilmiş kod oluşturma imkanı sağlanmıştır.

Simulink Coder™: Simulink modellerinizi korumak için çok katmanlı şifre oluşturma imkanı eklenmiştir.

HDL Coder™: Kullanıcı tarafından yazılan MATLAB sistem nesnelerine destek sağlanmış olup,  Model Reference blokları için çoğalan kod desteği (incremental code generation) eklenmiştir.

MATLAB Coder™: 64-bit tamsayı, Embedded Coder ile döngüde yazılımı  (software-in-the-loop (SIL)) doğrulaması ve Statistics Toolbox da bulunan olasılık dağılımları desteği gelmiştir.

Fixed-Point Designer™: Verimli simulasyonlar için en uzun tamsayı (Long long integer data) veri tipi ve 64-bit işlemciler için kod oluşturma imkanı gelmiştir.

Simulink Code Inspector™: Stateflow nesneleri ve klasik eylem dili (classic action language) desteği eklenmiştir.